Lịch công tác tuần 1 năm học 2019-2020

Tháng Tám 26, 2019 9:30 sáng
Thứ, ngày Sáng Chiều
Thứ 2 Ngày 26/8/2019 – Lên lớp – Lên lớp

– duyệt KHDH

– Ôn tập

Thứ 3 Ngày 27/6/2019 – Lên lớp – Họp chuyên môn
Thứ 4 Ngày 28/8/2019 – Lên lớp – Ôn tập
Thứ 5 Ngày 29/8/2019  –Lên lớp
Thứ 6 Ngày 30/8/2019  –Lên lớp  – Ôn tập
Thứ 7 Ngày 31/8/2019   – Lên lớp
Chủ nhật Ngày 01/9/2019