Lịch công tác tuần

Tháng Tám 2, 2018 4:03 chiều
Thứ, ngày Sáng Chiều
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4 Ngày 01/8/2018 -Tập chung GV và HS
Thứ 5 Ngày 02/8/2018 – HS lao động
Thứ 6 Ngày 03/8/2018 – Ôn tập
Thứ 7 Ngày 04/8/2018 – HS lao động
CN ngày 05/8/2018  Vệ sinh môi trường khu đường đen và khu đình Đồng Quỹ